Producenci
Instrukcje obsługi i instalacji: Kotły Viessmann Vitodens 100-W i 111-W

Instrukcja montażu i instalacji Vitodens 100-W B1HC, B1KC (09.2016)

Instrukcja montażu Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W (11.2015)

Instrukcja obsługi Vitodens 100-W, 111-W B1KC, B1HC (10.2015)

Instrukcja Obsługi Vitodens 100-W, 111-W B1LD (10.2015)

Wytyczne projektowe Vitodens 100-W B1HA, B1KA, 111-W B1LB (04.2015)


 

Instrukcja montażu i serwisu
dla wykwalifikowanego personelu
VIESMANN
Vitodens 100-W
Typ B1HC, B1KC, od 6,5 do 35,0 kW
Gazowy kocioł kondensacyjny, wiszący
Wersja na gaz ziemny i gaz płynny
Wskazówki dotyczące ważności, patrz ostatnia strona
VITODENS 100-W
5686 506 PL 09/2016 Proszę zachować!
2
Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek
bezpieczeństwa w celu wykluczenia ryzyka
utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.
Objaśnienia do wskazówek bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo
Ten znak ostrzega przed niebezpieczeństwem
zranienia.
! Uwaga
Ten znak ostrzega przed stratami materialnymi i
zanieczyszczeniem środowiska.
Wskazówka
Tekst oznaczony słowem Wskazówka zawiera dodatkowe
informacje.
Grupa docelowa
Niniejsza instrukcja skierowana jest wyłącznie do
wykwalifikowanego personelu.
■ Prace przy instalacji gazowej mogą wykonywać
wyłącznie instalatorzy posiadający odpowiednie
uprawnienia nadane przez zakład gazowniczy.
■ Prace przy podzespołach elektrycznych mogą wykonywać
wyłącznie wykwalifikowani elektrycy.
■ Pierwsze uruchomienie powinien przeprowadzić
wykonawca instalacji lub wyznaczona przez niego
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
Obowiązujące przepisy
■ krajowe przepisy dotyczące instalacji
■ ustawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
■ ustawowe przepisy o ochronie środowiska
■ przepisy zrzeszeń zawodowo-ubezpieczeniowych
■ stosowne przepisy bezpieczeństwa DIN, EN, DVGW,
TRGI, TRF i VDE,
a ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas, ÖVGW-TRF i
ÖVE
c SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF oraz
dyrektywa EKAS 1942: gaz płynny, część 2
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące prac przy
instalacji
Prace przy instalacji
■ Jeśli instalacja opalana jest gazem, zamknąć zawór
odcinający gaz i zabezpieczyć przed przypadkowym
otwarciem.
■ Wyłączyć instalację i sprawdzić brak napięcia w
obwodach, np. za pomocą oddzielnego bezpiecznika
lub wyłącznika głównego.
■ Zabezpieczyć instalację przed włączeniem.
■ Podczas wykonywania wszelkich prac korzystać ze
środków ochrony osobistej.
Niebezpieczeństwo
Gorące powierzchnie mogą być przyczyną oparzeń.
■ Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i
serwisowych wyłączyć urządzenie i pozostawić
do ostygnięcia.
■ Nie dotykać gorących powierzchni kotła
grzewczego, palnika, systemu spalin i orurowania.
! Uwaga
Wyładowania elektrostatyczne mogą doprowadzić
do uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
Przed wykonaniem prac dotknąć uziemionych
obiektów, np. rur grzewczych lub wodociągowych,
w celu odprowadzenia ładunków statycznych.
Prace naprawcze
! Uwaga
Naprawa podzespołów spełniających funkcje
zabezpieczające zagraża bezpiecznej eksploatacji
instalacji.
Uszkodzone podzespoły należy wymieniać na
oryginalne części firmy Viessmann.
Elementy dodatkowe, części zamienne i szybkozużywalne
! Uwaga
Części zamienne i szybko zużywalne, które nie
zostały sprawdzone wraz z instalacją, mogą
zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Montaż
niedopuszczonych elementów oraz nieuzgodnione
zmiany konstrukcyjne mogą obniżyć bezpieczeństwo
pracy instalacji i spowodować ograniczenie
praw gwarancyjnych.
Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne
firmy Viessmann lub części przez tę firmę
dopuszczone.
Wskazówki bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji
5686 506 PL
3
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji
instalacji
Postępowanie w razie wystąpienia zapachu gazu
Niebezpieczeństwo
Ulatniający się gaz może spowodować eksplozję,
a w jej następstwie ciężkie obrażenia.
■ Nie palić! Nie dopuszczać do powstania otwartego
ognia i tworzenia się iskier. Pod żadnym
pozorem nie włączać ani nie wyłączać oświetlenia
i urządzeń elektrycznych.
■ Zamknąć zawór odcinający gaz.
■ Otworzyć okna i drzwi.
■ Ewakuować osoby z obszaru zagrożenia.
■ Po opuszczeniu budynku zawiadomić zakład
gazowniczy i energetyczny.
■ Zasilanie prądowe budynku rozłączyć z bezpiecznego
miejsca (z miejsca poza budynkiem).
Postępowanie w razie wystąpienia zapachu spalin
Niebezpieczeństwo
Wdychanie spalin może powodować zatrucia
zagrażające życiu.
■ Wyłączyć instalację grzewczą z eksploatacji.
■ Przewietrzyć pomieszczenie techniczne.
■ Zamykać drzwi do pomieszczeń mieszkalnych,
aby uniknąć rozprzestrzenienia się spalin.
Postępowanie w razie wycieku wody z urządzenia
Niebezpieczeństwo
W razie wycieku wody z urządzenia występuje
ryzyko porażenia prądem.
Wyłączyć instalację grzewczą zewnętrznym
wyłącznikiem (np. w skrzynce z bezpiecznikami,
w rozdzielnicy domowej).
Niebezpieczeństwo
W razie wycieku wody z urządzenia występuje
ryzyko poparzenia.
Nie dotykać gorącej wody.
Kondensat
Niebezpieczeństwo
Kontakt z kondensatem może być przyczyną
uszczerbku na zdrowiu.
Nie dopuszczać do kontaktu kondensatu z
oczami i skórą, nie połykać.
Instalacja spalinowa i powietrze do spalania
Upewnić się, że instalacje spalinowe są drożne i nie
mogą zostać zatkane, np. przez gromadzący się kondensat
lub wpływy zewnętrzne. Zapewnić wystarczające
zaopatrzenie w powietrze do spalania.
Poinformować użytkownika instalacji, że niedozwolone
są dodatkowe zmiany warunków budowlanych (np.
układanie przewodów, osłony lub ścianki działowe).
Niebezpieczeństwo
Nieszczelne lub zatkane instalacje lub niewystarczający
dopływ powietrza do spalania powodują
zatrucia zagrażające życiu i zdrowiu wskutek
obecności dwutlenku węgla w spalinach.
Zapewnić zgodne z przepisami działanie instalacji
spalinowej. Otwory do doprowadzania powietrza
do spalania nie mogą być zamykane.
Wentylatory wywiewne
Podczas pracy urządzeń z odprowadzeniem powietrza
na zewnątrz (okapy wywiewne, wentylatory odciągowe,
klimatyzacja itd.) wskutek odsysania powietrza
może powstać podciśnienie. Przy jednoczesnej pracy
kotła grzewczego może dojść do cofnięcia się spalin.
Niebezpieczeństwo
Skutkiem jednoczesnej pracy kotła grzewczego i
urządzeń z odprowadzaniem powietrza na
zewnątrz mogą być zatrucia zagrażające życiu z
powodu cofania się spalin.
Zamontować układ blokujący lub zapewnić
wystarczający dopływ powietrza do spalania
poprzez zastosowanie odpowiednich środków.
Wskazówki bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji (ciąg dalszy)
5686 506 PL
4
1. Informacja Utylizacja opakowań .............................................................................. 6
Symbole ................................................................................................. 6
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .............................................. 7
Informacja o produkcie .......................................................................... 7
■ Vitodens 100-W, typ B1HC, B1KC ...................................................... 7
2. Informacje ogólne Informacje wstępne ................................................................................ 8
■ Przygotowania do montażu kotła grzewczego ................................... 8
3. Prace montażowe Montaż kotła grzewczego i przyłączy .................................................... 11
■ Zawieszanie kotła grzewczego na uchwycie ściennym ...................... 11
■ Montaż przyłączy po stronie wody ...................................................... 11
■ Przyłącze gazu ................................................................................... 12
■ Przyłącze zaworu bezpieczeństwa i odpływu kondensatu ................. 13
■ Napełnianie syfonu wodą ................................................................... 13
■ Przyłącze spalin i powietrza dolotowego ............................................ 13
Demontaż blachy przedniej ................................................................... 15
Otwieranie obudowy regulatora ............................................................. 15
Przyłącza elektryczne ............................................................................ 16
■ Wlot na przewody ............................................................................... 17
■ Czujnik temperatury zewnętrznej (wyposażenie dodatkowe) ............. 17
■ Przyłącze Vitotrol 100 ......................................................................... 17
■ Przyłącze elektryczne ......................................................................... 18
■ Układanie przewodów przyłączeniowych i zamykanie obudowy
regulatora ........................................................................................... 18
4. Pierwsze uruchomienie,
przegląd, konserwacja
Czynności robocze – Pierwsze uruchomienie, przegląd i konserwacja . 19
5. Zmiana rodzaju gazu Zmiana z eksploatacji na gaz płynny na eksploatację na gaz ziemny. .. 40
■ Kontrola zawartości CO2 ..................................................................... 41
6. Usuwanie usterek Schemat działania i możliwe usterki ...................................................... 42
Sygnalizacja usterki na wyświetlaczu .................................................... 42
Prace naprawcze ................................................................................... 45
■ Demontaż blachy przedniej ................................................................ 46
■ Czujnik temperatury zewnętrznej ....................................................... 46
■ Czujnik temperatury wody w kotle ...................................................... 47
■ Kontrola czujnika temperatury wody w podgrzewaczu (gazowy
kocioł kondensacyjny) ........................................................................ 48
■ Kontrola ogranicznika temperatury ..................................................... 49
■ Kontrola czujnika temperatury na wypływie cwu (gazowy dwufunkcyjny
kocioł kondensacyjny) ............................................................... 50
■ Kontrola czujnika temperatury spalin .................................................. 51
■ Wymiana ogranicznika przepływu objętościowego (gazowy dwufunkcyjny
kocioł kondensacyjny) ........................................................ 52
■ Kontrola lub wymiana płytowego wymiennika ciepła (gazowy dwufunkcyjny
kocioł kondensacyjny) ........................................................ 53
■ Kontrola bezpiecznika ........................................................................ 54
7. Wykazy części Przegląd podzespołów ........................................................................... 55
Podzespoły elementów obudowy .......................................................... 56
Podzespół elementu grzewczego .......................................................... 58
Podzespół palnika .................................................................................. 60
Podzespół instalacji hydraulicznej ......................................................... 62
Podzespół zespolonego modułu hydraulicznego dla instalacji 1-funkcyjnej
...................................................................................................... 64
Podzespół zespolonego modułu hydraulicznego dla instalacji 2-funkcyjnej
...................................................................................................... 66
Podzespół regulatora ............................................................................. 68
Spis treści
Spis treści
5686 506 PL
5
Pozostałe podzespoły ............................................................................ 70
8. Regulator Funkcje i warunki eksploatacyjne przy regulacji sterowanej pogodowo 72
■ Charakterystyka grzewcza regulatora pogodowego ........................... 72
■ Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem ..................................... 72
9. Schemat przyłączy i okablowania
................................................................................................................ 73
10. Protokoły Protokół .................................................................................................. 75
11. Dane techniczne ................................................................................................................ 76
12. Utylizacja Ostateczne wyłączenie z eksploatacji i utylizacja .................................. 78
13. Poświadczenia Deklaracja zgodności ............................................................................. 79
■ Deklaracja producenta ........................................................................ 79
14. Wykaz haseł ................................................................................................................ 80
Spis treści
Spis treści (ciąg dalszy)
5686 506 PL
6
Niepotrzebne opakowania zgodnie z przepisami
należy oddać do recyklingu.
DE: Proszę skorzystać z systemu usuwania odpadów
zorganizowanego przez firmę Viessmann.
AT: Proszę skorzystać z ustawowego systemu usuwania
odpadów ARA (Altstoff Recycling Austria
AG, numer licencji 5766).
CH: Niepotrzebne opakowania są usuwane przez
firmę instalatorską.
Symbole
Symbol Znaczenie
Odsyłacz do innego dokumentu zawierającego
dalsze informacje
1. Czynność robocza na rysunkach:
Numeracja odpowiada kolejności wykonywanych
prac.
Ostrzeżenie przed szkodami rzeczowymi i
zagrożeniem dla środowiska
Obszar będący pod napięciem
Zwrócić szczególną uwagę.
■ Podzespół musi zostać zablokowany
(słychać zatrzaśnięcie).
albo
■ Sygnał dźwiękowy
■ Zamontować nowy podzespół.
albo
■ W połączeniu z narzędziem: wyczyścić
powierzchnię.
Fachowo zutylizować podzespół.
Oddać podzespół do utylizacji w punkcie
odbioru. Nie wyrzucać podzespołu razem z
odpadami z gospodarstwa domowego.
Przebieg pracy podczas pierwszego uruchamiania,
przeglądu technicznego i konserwacji został przedstawiony
w ustępie „Pierwsze uruchomienie, przegląd i
konserwacja” i oznaczony w następujący sposób:
Symbol Znaczenie
Przebieg pracy wymagany podczas pierwszego
uruchamiania
Czynności niewymagane podczas pierwszego
uruchamiania
Przebieg pracy wymagany podczas przeglądu
Czynności niewymagane podczas przeglądu
Przebieg pracy wymagany podczas konserwacji
Czynności niewymagane podczas konserwacji
Informacja
Utylizacja opakowań
5686 506 PL
Informacja
7
Zgodnie z przeznaczeniem urządzenie można instalować
i eksploatować tylko w zamkniętych systemach
grzewczych wg EN 12828, uwzględniając odpowiednie
instrukcje montażu, serwisu i obsługi. Jest ono przeznaczone
wyłącznie do podgrzewu wody grzewczej o
jakości wody użytkowej.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem zakłada, że
wykonano stacjonarną instalację w połączeniu z
dopuszczonymi podzespołami charakterystycznymi dla
danej instalacji.
Zastosowanie komercyjne lub przemysłowe w celu
innym niż ogrzewanie budynku lub podgrzew ciepłej
wody użytkowej nie jest zastosowaniem zgodnym z
przeznaczeniem.
Zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest
dopuszczane przez producenta w zależności od konkretnego
przypadku.
Niewłaściwe użycie urządzenia wzgl. niefachowa
obsługa (np. otwarcie urządzenia przez użytkownika
instalacji) jest zabronione i skutkuje wyłączeniem
odpowiedzialności. Niewłaściwe użycie obejmuje także
zmianę zgodnej z przeznaczeniem funkcji komponentów
systemu grzewczego (np. zamknięcie kanałów
odprowadzania spalin i kanałów powietrza dolotowego).
Informacja o produkcie
Vitodens 100-W, typ B1HC, B1KC
Ustawiony domyślnie do eksploatacji na gaz ziemny.
Kocioł Vitodens 100-W dostarczany jest tylko do krajów
wymienionych na tabliczce znamionowej. Dostawa
do innych krajów wymaga uzyskania przez odpowiedni
zakład specjalistyczny osobnego dopuszczenia do
eksploatacji stosownego do przepisów danego kraju.
Informacja
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
5686 506 PL
Informacja
8
Przygotowania do montażu kotła grzewczego
Wymiary i przyłącza
34
5
68
400
700
58 58
123 123
A B C E
F
D
156
350
125
b
a
1800G
1925H
Rys. 1
A Zasilanie z kotła
B Gazowy kocioł kondensacyjny:
Zasilanie podgrzewacza
Gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny:
Ciepła woda użytkowa
C Przyłącze gazu
D Gazowy kocioł kondensacyjny:
Powrót z podgrzewacza
Gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny:
Zimna woda użytkowa
E Powrót z instalacji grzewczej
F Odpływ kondensatu/zawór bezpieczeństwa
odpływu: Przewód z tworzywa sztucznego
7 22 mm
G W połączeniu z ustawionym pod kotłem podgrzewaczem
pojemnościowym obligatoryjnie
H Zalecenie dot. montażu bez ustawionego pod
kotłem podgrzewacza pojemnościowego
System spaliny/powietrze dolotowe
Wymiar
7 mm a b
60/100 ≥ 250 860
80/125 ≥ 410 1005
Informacje ogólne
Informacje wstępne
5686 506 PL
Montaż
9
Montaż uchwytu ściennego
Dotyczy tylko montażu bez użycia urządzenia pomocniczego
lub ramy montażowej
250
A
Ø10
145
133
Rys. 2
A Szablon montażowy kotła Vitodens
1. Dołączony szablon montażowy ustawić równo na
ścianie.
2. Zaznaczyć otwory na kołki.
3. Wywiercić otwory 710 mm i włożyć w nie załączone
kołki.
Wskazówka
Dołączone kołki są przeznaczone tylko do następujących
materiałów:
■ Beton
■ Cegła dziurawka
■ Pustak z betonu lekkiego
■ Płyty z otworami podłużnymi z cegieł i betonu
■ Bloczki wapienno-piaskowe z otworami
■ Bloczki wapienno-piaskowe pełne
■ Kamień naturalny o zbitej teksturze
■ Beton komórkowy
■ Płyty gipsowe
■ Bloki pełne z betonu lekkiego
■ Cegła pełna
Informacje ogólne
Informacje wstępne (ciąg dalszy)
5686 506 PL
Montaż
10
4. Zamocować uchwyt ścienny przy pomocy dołączonych
śrub.
Montaż urządzenia pomocniczego przy montażu
lub ramy montażowej (wyposażenie dodatkowe)
Instrukcja montażu urządzenia pomocniczego
przy montażu lub ramy montażowej
Przygotowanie przyłączy
! Uwaga
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia,
wszystkie przewody rurowe należy podłączyć
bez naprężeń montażowych.
1. Przygotować przyłącza po stronie wodnej. Przepłukać
instalację grzewczą.
2. Przygotować przyłącze gazu.
3. Przygotować przyłącza elektryczne.
■ Przewód zasilający:
Przewód elastyczny 3 x 1,5 mm2
Przewód PE powinien być dłuższy niż aktywne
przewody L1 i N.
■ Przewody do wyposażenia dodatkowego:
2-żyłowy przewód płaszczowy min. 0,5 mm2 do
niskiego napięcia:
Informacje ogólne
Informacje wstępne (ciąg dalszy)
5686 506 PL
Montaż
11
Zawieszanie kotła grzewczego na uchwycie ściennym
Rys. 3
Montaż przyłączy po stronie wody
Montaż armatury znajdującej się po stronie
wody grzewczej i po stronie ciepłej wody użytkowej
- patrz oddzielna instrukcja montażu.
A B C D E
¨
z z
Rys. 4
A Zasilanie z kotła
B Gazowy kocioł kondensacyjny:
Zasilanie podgrzewacza
Gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny:
Ciepła woda użytkowa
C Przyłącze gazu
D Gazowy kocioł kondensacyjny:
Powrót z podgrzewacza
Gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny:
Zimna woda użytkowa
E Powrót z instalacji grzewczej
Prace montażowe
Montaż kotła grzewczego i przyłączy
5686 506 PL
Montaż
12
Podłączanie odpływu z urządzenia do napełniania
Dotyczy tylko gazowych dwufunkcyjnych kotłów kondensacyjnych
wyposażonych w urządzenie do napełniania
A
Rys. 5
Z przyłącza A mogą czasem wypływać nieznaczne
ilości wody. W razie potrzeby za pomocą węża (w
gestii inwestora) podłączyć przyłącze A do sieci
kanalizacyjnej.
Przyłącze gazu
A
Rys. 6
1. Zawór odcinający gaz podłączyć do przyłącza A.
2. Sprawdzić szczelność przyłączy po stronie gazu.
Wskazówka
Do kontroli szczelności stosować wyłącznie odpowiednie
i dozwolone środki do wykrywania nieszczelności
(EN 14291) oraz urządzenia. Środki do
wykrywania nieszczelności zawierające niewłaściwe
składniki (np. azotki, siarczki) mogą prowadzić
do uszkodzenia materiału.
Po zakończeniu kontroli usunąć resztki środka do
wykrywania nieszczelności.
! Uwaga
Zbyt wysokie ciśnienie kontrolne może spowodować
uszkodzenia kotła grzewczego i
uniwersalnego regulatora gazu.
Maks. nadciśnienie kontrolne 150 mbar
(15 kPa). Przy wyższym ciśnieniu wytworzonym
np. w celu lokalizacji wycieku należy
odłączyć kocioł grzewczy i uniwersalny regulator
gazu od głównego przewodu (poluzować
złącza śrubowe).
3. Odpowietrzyć rurę gazową.
Prace montażowe
Montaż kotła grzewczego i przyłączy (ciąg dalszy)
5686 506 PL
Montaż
13
Przyłącze zaworu bezpieczeństwa i odpływu kondensatu
A
Rys. 7
Do sieci kanalizacyjnej podłączyć ze spadkiem przewód
kondensatu A oraz wentylację rurową.
Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków.
Wskazówka
Przed uruchomieniem napełnić syfon wodą.
Napełnianie syfonu wodą
Rys. 8
Wlać do przyłącza spalin min. 0,3 l wody.
! Uwaga
Przy pierwszym uruchomieniu z przewodu
odpływowego przyłącza kondensatu mogą ulatniać
się spaliny.
Przed uruchomieniem koniecznie napełnić syfon
wodą.
Przyłącze spalin i powietrza dolotowego
Wskazówka
Naklejki „Certyfikacja systemu” oraz „Instalacja spalinowa
firmy Skoberne GmbH” mogą być stosowane
wyłącznie w połączeniu z systemem odprowadzania
spalin Viessmann firmy Skoberne.
Prace montażowe
Montaż kotła grzewczego i przyłączy (ciąg dalszy)
5686 506 PL
Montaż
14
Rys. 9
Przyłączyć przewód spalin/powietrza dolotowego.
Instrukcja montażu systemu odprowadzania
spalin
Podłączanie kilku kotłów Vitodens 100-W do
wspólnego systemu spalin
W przypadku każdego podłączonego kotła grzewczego
należy dostosować ustawienia palnika do instalacji
spalinowej:
■ Wielowlotowa instalacja spalinowa patrz strona 26.
■ Kaskada spalin patrz strona 30.
Wskazówka
Do każdego kotła należy wbudować zabezpieczenie
przed przepływem zwrotnym pozostające w zakresie
dostawy wyposażenia dodatkowego.
Uruchomić dopiero wtedy, gdy spełnione są następujące
warunki:
■ drogi spalin są drożne,
■ instalacja spalinowa pracująca w nadciśnieniu jest
szczelna po stronie spalin,
■ otwory do wystarczającego zaopatrzenia w powietrze
do spalania są otwarte i nie można ich zamknąć,
■ przestrzegane są obowiązujące przepisy w zakresie
konstrukcji i uruchomienia instalacji spalinowych.
Niebezpieczeństwo
Nieszczelne lub zatkane instalacje lub niewystarczający
dopływ powietrza do spalania powodują
zatrucia zagrażające życiu i zdrowiu wskutek
obecności dwutlenku węgla w spalinach.
Zapewnić zgodne z przepisami działanie instalacji
spalinowej. Otwory do doprowadzania powietrza
do spalania nie mogą być zamykane.
Prace montażowe
Montaż kotła grzewczego i przyłączy (ciąg dalszy)
5686 506 PL
Montaż
15
2x
2.
1.
Rys. 10
1. Poluzować śruby na spodzie kotła grzewczego, nie
wykręcać ich całkowicie.
2. Zdjąć blachę przednią.
Otwieranie obudowy regulatora
3.
2.
4x 2x 1.
Rys. 11
Prace montażowe
Demontaż blachy przedniej
5686 506 PL
Montaż
16
! Uwaga
Naładowanie elektrostatyczne może uszkodzić
podzespoły elektroniczne.
Przed rozpoczęciem prac należy zetknąć uziemione
obiekty, np. rury grzewcze i wodociągowe,
w celu neutralizacji ładunków elektrostatycznych.
Przyłącza elektryczne
Wskazówka dotycząca podłączania wyposażenia
dodatkowego
Podłączając wyposażenie dodatkowe należy
stosować się do załączonych, oddzielnych
instrukcji montażu.
? L
D
A B
4 3 2 1
C E F %
96
Rys. 12
A Tylko podczas eksploatacji pogodowej:
Czujnik temperatury zewnętrznej (wyposażenie
dodatkowe)
B Urządzenie Open Therm
Przy przyłączaniu usunąć mostek D.
C Przewód przyłączeniowy
D Mostek
E Przyłącze elektryczne (230 V, 50 Hz).
Patrz strona 18.
F Vitotrol 100
Przy przyłączaniu usunąć mostek D.
Oddzielna instrukcja montażu
% Dotyczy tylko gazowych kotłów kondensacyjnych:
Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (wtyk
na wiązce przewodów poza regulatorem)
Wskazówka
Jeśli gazowy kondensacyjny kocioł grzewczy ma
pracować bez pojemnościowego podgrzewacza
wody:
ustawić wartość wymaganą temperatury cieplej
wody użytkowej na „- -”.
Instrukcja obsługi
Prace montażowe
Otwieranie obudowy regulatora (ciąg dalszy)
5686 506 PL
Montaż
17
Wlot na przewody
B
A
Rys. 13
A Przewód zasilający, przewód przyłączeniowy
modułu zdalnego sterowania
B Przewody niskiego napięcia (przewody czujników)
Czujnik temperatury zewnętrznej (wyposażenie dodatkowe)
1. Zamontować czujnik temperatury zewnętrznej.
Miejsce montażu:
■ Ściana północna lub północno-zachodnia, 2 do
2,5 m nad podłożem. W przypadku budynków
wielopiętrowych w górnej połowie 2. piętra.
■ Nie montować nad oknami, drzwiami i wyciągami
powietrza
■ Nie montować bezpośrednio pod balkonem lub
rynną
■ Nie tynkować
■ Przyłącze:
Przewód 2-żyłowy, maks. długość 35 m przy
przekroju 1,5 mm2
2. Czujnik temperatury zewnętrznej podłączyć do
zacisków 3 i 4 przewodu przyłączeniowego w
gnieździe „X21” (patrz strona 16).
Przyłącze Vitotrol 100
1 L N
C
B X1/96
A NE
NC
COM
Rys. 14 Przykład: Vitotrol 100, typ UTDB
A Vitotrol 100, typ UTDB
B Zaciski „X1/96” na regulatorze
C Usunąć mostek przy podłączaniu.
Prace montażowe
Przyłącza elektryczne (ciąg dalszy)
5686 506 PL
Montaż
18
Zalecany przewód przyłączeniowy
■ przewód 2-żyłowy o przekroju 1,5 mm² do sieci
230 V~
Przyłącze elektryczne
Przepisy i wytyczne
Niebezpieczeństwo
Nieprawidłowo wykonane instalacje elektryczne
mogą prowadzić do porażenia prądem oraz do
uszkodzenia urządzeń.
Przyłącze elektryczne i zabezpieczenia (np.
układ FI) wykonać zgodnie z następującymi
przepisami:
■ Przepisy VDE (Niemcy)
■ Techniczne Warunki Przyłączeniowe lokalnego
zakładu energetycznego (ZE)
W zasilającym przewodzie elektrycznym należy przewidzieć
wyłącznik, który w pełni odłączy wszystkie
aktywne przewody od sieci i który odpowiada kategorii
przepięciowej III (3 mm) przy całkowitym rozłączeniu.
Wyłącznik ten musi zostać zamontowany w ułożonej
na stałe instalacji elektrycznej zgodnie z warunkami
wykonania.
Dodatkowo zaleca się instalację uniwersalnego
wyłącznika różnicowoprądowego (FI klasa B )
do prądów stałych (uszkodzeniowych), które mogą
powstać na skutek działania efektywnych energetycznie
środków roboczych.
Zasilający przewód elektryczny zabezpieczyć bezpiecznikiem
maks. 16 A.
Niebezpieczeństwo
Nieprawidłowe przyporządkowanie żył może
spowodować poważne obrażenia i doprowadzić
do uszkodzenia urządzenia.
Żyły „L1” i „N” - nie zamieniać miejscami.
Niebezpieczeństwo
Jeżeli podzespoły instalacji nie zostały uziemione,
w razie uszkodzenia instalacji elektrycznej
istnieje ryzyko porażenia prądem.
Urządzenie oraz przewody rurowe muszą być
połączone z uziemieniem budynku.
Układanie przewodów przyłączeniowych i zamykanie obudowy regulatora
! Uwaga
Przewody przyłączeniowe mogą ulec uszkodzeniu,
jeżeli będą przylegać do gorących podzespołów.
Przy samodzielnym układaniu i mocowaniu
przewodów przyłączeniowych należy zwracać
uwagę na to, aby nie zostały przekroczone maksymalne
dopuszczalne temperatury przewodów.
3.
2.
1.
Rys. 15
Prace montażowe
Przyłącza elektryczne (ciąg dalszy)
5686 506 PL
Montaż
19
Czynności robocze przy pierwszym uruchomieniu
Czynności robocze podczas przeglądu technicznego
Czynności robocze przy konserwacji Strona
• • • 1. Napełnianie instalacji grzewczej....................................................................................... 20
• • • 2. Odpowietrzanie kotła grzewczego przez przepłukanie................................................... 22
• • • 3. Zmiana rodzaju gazu ......................................................................................................... 22
• • • 4. Pomiar ciśnienia statycznego i ciśnienia na przyłączu.................................................. 23
• 5. Redukcja maks. mocy grzewczej...................................................................................... 23
• 6. Dostosowanie wydajność tłoczenia pompy obiegowej do instalacji grzewczej.......... 25
• 7. Dopasowanie mocy palnika do instalacji spalinowej..................................................... 25
• 8. Dostosowanie ustawień palnika w przypadku wielowlotowej instalacji spalinowej... 26
• 9. Dostosowanie ustawień palnika w przypadku kilku kotłów grzewczych
połączonych wspólnym przewodem odprowadzania spalin (kaskada spalin)............. 30
• 10. Kontrola zawartości CO2................................................................................................... 32
• • 11. Demontaż palnika .............................................................................................................. 33
• • 12. Kontrola uszczelki palnika i promiennika........................................................................ 34
• • 13. Kontrola i ustawienie elektrody ....................................................................................... 34
• • 14. Czyszczenie powierzchni grzewczych............................................................................. 35
• • 15. Kontrola odpływu kondensatu i czyszczenie syfonu..................................................... 36
• • 16. Montaż palnika ................................................................................................................... 36
• • 17. Kontrola przeponowego ciśnieniowego naczynia zbiorczego i ciśnienia w instalacji 37
• • • 18. Kontrola szczelności wszystkich przyłączy po stronie wody grzewczej i ciepłej
wody użytkowej
• • • 19. Kontrola drożności oraz szczelności systemu spalin
• • • 20. Kontrola mocowania przyłączy elektrycznych
• • • 21. Kontrola szczelności elementów, przez które przepływa gaz pod ciśnieniem
roboczym ........................................................................................................................... 37
• • 22. Zakładanie blachy przedniej.............................................................................................. 38
• 23. Funkcja komfortowa ustawiania ciepłej wody użytkowej.............................................. 38
• 24. Ustawianie podświetlenia wyświetlacza w trybie czuwania........................................... 38
• 25. Ustawianie kontrastu wyświetlacza.................................................................................. 39
• 26. Ustawianie dźwięku obsługi wyświetlacza...................................................................... 39
• 27. Przeszkolenie użytkownika instalacji............................................................................... 39
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Czynności robocze – Pierwsze uruchomienie, przegląd i konserwacja
5686 506 PL
20
Woda do napełniania
Zgodnie z normą DIN EN 1717 wraz z DIN 1988-100
woda grzewcza jako nośnik ciepła musi na potrzeby
podgrzewu ciepłej wody użytkowej posiadać kategorię
cieczy ≤ 3. Jeśli jako woda grzewcza stosowana jest
woda o jakości wody pitnej, warunek ten jest spełniony.
W przypadku stosowania dodatków kategorię
uszlachetnionej wody grzewczej musi podać producent
dodatków.
! Uwaga
Woda do napełniania o nieprawidłowych właściwościach
powoduje wzmożone odkładanie się
osadu oraz szybszą korozję, co może prowadzić
do uszkodzenia urządzenia.
■ Przed napełnieniem dokładnie przepłukać
instalację grzewczą.
■ Napełniać tylko wodą o jakości wody użytkowej.
■ Do wody do napełniania można dodać środek
przeciw zamarzaniu przeznaczony do instalacji
grzewczych. Przydatność środka przeciw
zamarzaniu do danego typu instalacji potwierdza
jego producent.
■ Wodę do napełniania i uzupełniania o twardości
powyżej następujących wartości należy
zmiękczać, np. stosując małą instalację demineralizacyjną
do wody grzewczej.
Dopuszczalna twardość całkowita wody do napełniania i uzupełniania
Całkowita moc cieplna Właściwa pojemność instalacji
kW < 20 l/kW ≥ 20 l/kW do < 50 l/kW ≥ 50 l/kW
≤ 50 ≤ 3,0 mol/m3 (16,8°dH) ≤ 2,0 mol/m3 (11,2°dH) < 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)
>50 do ≤200 ≤ 2,0 mol/m3 (11,2°dH) ≤ 1,5 mol/m3 (8,4°dH) < 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)
>200 do ≤600 ≤ 1,5 mol/m3 (8,4°dH) ≤ 0,02 mol/m3 (0,11°dH) < 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)
> 600 < 0,02 mol/m3 (0,11 °dH) < 0,02 mol/m3 (0,11 °dH) < 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)
01. Zamknąć zawór odcinający gaz.
02. Włączyć napięcie zasilania.
03. Nacisnąć przycisk MODE.
04. Naciskać przycisk / aż CONFI zacznie migać.
05. OK w celu potwierdzenia.
Z lewej strony na wyświetlaczu pojawia się „P”.
Prawa strona wyświetlacza miga.
06. Za pomocą / ustawić „12”.
07. OK w celu potwierdzenia.
Z lewej strony na wyświetlaczu miga „1”.
08. OK w celu potwierdzenia.
Z prawej strony na wyświetlaczu miga „0”.
09. Za pomocą / ustawić „1”.
10. OK w celu potwierdzenia.
Napełnianie jest włączone. Pompa obiegu kotła
pracuje, 3-drogowy zawór przełączny ustawia się
w położeniu środkowym. Po 30 min lub po wyłączeniu
wyłącznika zasilania funkcja zostaje automatycznie
zakończona.
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Napełnianie instalacji grzewczej
5686 506 PL
21
B C A
Rys. 16
11. Otworzyć zawory odcinające A i (jeśli są zamontowane)
B.
12. Podłączyć przewód do napełniania do zaworu
spustowego C i odkręcić zawór C.
13. Napełnić instalację grzewczą. Minimalne ciśnienie
w instalacji > 0,8 bar (80 kPa).
14. Zamknąć zawór spustowy C.
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Napełnianie instalacji grzewczej (ciąg dalszy)
5686 506 PL
22
C B
A
Rys. 17
1. Połączyć przewód odpływowy przy zaworze odcinającym
A z przyłączem ściekowym.
2. Zamknąć zawór odcinający B.
3. Otworzyć zawory A i C i tak długo przepłukiwać
instalację za pomocą ciśnienia w sieci, aż zanikną
odgłosy uchodzącego powietrza.
4. Zamknąć najpierw zawór A, a następnie zawór
C.
5. Wyregulować ciśnienie robocze ≥ 0,8 bar (80 kPa)
za pomocą zaworu C.
6. Otworzyć zawór odcinający B.
7. Wyciągnąć i przechować przewód odpływowy.
Zmiana rodzaju gazu
Kocioł grzewczy jest ustawiony fabrycznie na eksploatację
na gaz ziemny (GZ50/G20).
Do pracy z użyciem innego rodzaju gazu należy
zamontować zestaw adaptacyjny i zmienić rodzaj gazu
na regulatorze.
Oddzielna instrukcja montażu
Do poniższej tabeli wpisać ustawiony rodzaj gazu i
odpowiednie wartości graniczne emisji spalin.
Wartości patrz osobna instrukcja montażu.
Ustawiony rodzaj gazu
Rodzaj
gazu
Data Zawartość CO2
w %
Zawartość O2 w
%
Zawartość CO w
ppm
Stan fabryczny G 20 7,5 - 10,5 < 1000
Przestawiony na < 1000
Przestawiony na < 1000
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Odpowietrzanie kotła grzewczego przez przepłukanie
5686 506 PL
23
Niebezpieczeństwo
Emisja CO w wyniku nieprawidłowego ustawienia
palnika może stanowić poważne zagrożenie
dla zdrowia.
Przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac na
urządzeniach gazowych zmierzyć zawartość
CO.
Eksploatacja na gaz płynny
Przed pierwszym uruchomieniem/wymianą zbiornik
gazu płynnego należy dwa razy przepłukać. Zbiornik
oraz przewód przyłączeniowy gazu należy po przepłukaniu
dokładnie odpowietrzyć.
A
Rys. 18
1. Zamknąć zawór odcinający gaz.
2. Poluzować bez wykręcania śrubę A w króćcu
pomiarowym „IN” uniwersalnego regulatora gazu i
przyłączyć manometr.
3. Otworzyć zawór odcinający gaz.
4. Pomiar ciśnienia statycznego.
Wartość wymagana: maks. 57,5 mbar (5,75 kPa)
5. Uruchomić kocioł grzewczy.
Wskazówka
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie może
zgłaszać usterkę, ponieważ w rurze gazowej znajduje
się powietrze. Po ok. 5 s nacisnąć i przytrzymać
przez ok. 2 s przycisk „R” w celu odblokowania
palnika.
Podczas procesu kontroli i ustawiania zapewnić
odpowiedni odbiór ciepła.
6. Zmierzyć ciśnienie na przyłączu (ciśnienie przepływu).
Wartość wymagana: patrz tabliczka znamionowa.
Wskazówka
Do pomiaru ciśnienia na przyłączu zastosować
odpowiednie urządzenia pomiarowe o min. czułości
0,1 mbar (10 kPa).
7. Wykonać czynności opisane w poniższej tabeli.
8. Wyłączyć kocioł, zamknąć zawór odcinający gaz,
zdjąć manometr. Zamknąć króciec pomiarowy A
za pomocą śruby.
9. Otworzyć zawór odcinający gaz i uruchomić urządzenie.
Niebezpieczeństwo
Ulatnianie się gazu przez króciec pomiarowy
grozi wybuchem.
Sprawdzić szczelność króćca pomiarowego
A.
Ciśnienie na przyłączu (ciśnienie przepływu) Czynności
w przypadku gazu ziemnego
w przypadku gazu płynnego
poniżej 10 mbar (1,0 kPa) poniżej 25 mbar (2,5 kPa) Nie uruchamiać; zawiadomić zakład gazowniczy lub
dostawcę gazu płynnego.
od 10 do 33 mbar
(od 1,0 do 3,3 kPa)
od 25 do 57,5 mbar
(od 2,5 do 5,75 kPa)
Uruchomić kocioł grzewczy.
powyżej 33 mbar (3,3 kPa) powyżej 57,5 mbar
(5,75 kPa)
Włączyć najpierw osobny regulator ciśnienia gazu w instalacji
kotłowej i ustawić na ciśnienie znamionowe
(patrz tabliczka znamionowa). Powiadomić zakład gazowniczy
lub dostawcę gazu płynnego.
Redukcja maks. mocy grzewczej
Maks. moc grzewczą można zredukować odpowiednio
do wymogów instalacji.
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Pomiar ciśnienia statycznego i ciśnienia na przyłączu
5686 506 PL
24
01. Nacisnąć przycisk MODE.
02. Naciskać przycisk / , aż CONFI zacznie migać.
03. OK w celu potwierdzenia
Z lewej strony na wyświetlaczu pojawia się „P”.
Prawa strona wyświetlacza miga.
04. Za pomocą / ustawić „12”.
05. OK w celu potwierdzenia
Z lewej strony na wyświetlaczu miga „1”.
06. Za pomocą / ustawić „2”.
07. OK w celu potwierdzenia
Z prawej strony na wyświetlaczu miga wartość
ustawionej maksymalnej mocy grzewczej podana
w % górnej znamionowej mocy cieplnej.
08. Przyciskami / ustawić żądaną maks. moc
grzewczą. patrz poniższa tabela.
Wskazówka
Wartości odnoszą się do gazu ziemnego G 20.
Przewód spaliny/powietrza dolotowe o
7 60/100 mm, dł. 1 m.
09. OK w celu potwierdzenia. Ustawiona wartość
zostaje zastosowana.
10. Sprawdzić ustawioną moc cieplną, wykonując
pomiar przepływu gazu.
Moc cieplna w
kW
Ustawianie w %
Znamionowa moc cieplna w kW
19 26 35
35 — — 90
34 — — 87
33 — — 85
32 — — 82
31 — — 80
30 — — 77
29 — — 74
28 — — 72
27 — — 69
Moc cieplna w
kW
Ustawianie w %
Znamionowa moc cieplna w kW
19 26 35
26 — 80 67
25 — 77 64
24 — 74 62
23 — 71 59
22 — 68 56
21 — 65 54
20 — 61 51
19 58 58 49
18 55 55 46
17 52 52 44
16 49 49 41
15 46 46 38
14 43 43 36
13 40 40 33
12 37 37 31
11 34 34 28
10 31 31 26
9 28 28 23
8 25 25 20
7 22 22 18
6 19 19 15
5 15 15 —
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Redukcja maks. mocy grzewczej (ciąg dalszy)
5686 506 PL
25
Wydajność tłoczenia pompy obiegowej jest ustawiona
fabrycznie na następujące wartości:
■ przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej:
prędkość obrotowa 100%
■ W trybie grzewczym bez czujnika temperatury
zewnętrznej:
Znamionowa moc cieplna w
kW
19 26 35
Prędkość obrotowa % 72 80 100
Prędkości obrotowej nie można zmienić.
■ W trybie grzewczym z czujnikiem temperatury
zewnętrznej:
Znamionowa moc cieplna
w kW
19 26 35
Min. prędkość obrotowa w % 72 72 72
Maks. prędkość obrotowa w
%
72 80 100
Maks. prędkość obrotowa może zostać zmieniona.
patrz następny rozdział.
Temperatura zewnętrzna w °C
Prędkość obrotowa
pompy obiegowej w %
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
100
90
80
-25
70
60
50
25
B
D
A
C
Rys. 19
A Maks. prędkość obrotowa 19 kW
B Maks. prędkość obrotowa 26 kW
C Maks. prędkość obrotowa 35 kW
D Min. prędkość obrotowa
Zmiana maks. prędkości obrotowej
Możliwa tylko przy eksploatacji z czujnikiem temperatury
zewnętrznej
1. Nacisnąć przycisk MODE.
2. Naciskać przycisk / , aż CONFI zacznie migać.
3. OK w celu potwierdzenia.
Z lewej strony na wyświetlaczu pojawia się „P”.
Prawa strona wyświetlacza miga.
4. Za pomocą / ustawić „12”.
5. OK w celu potwierdzenia.
Z lewej strony na wyświetlaczu miga „1”.
6. Za pomocą / ustawić „6”.
7. OK w celu potwierdzenia.
Z prawej strony na wyświetlaczu miga ustawiona
maks. wartość prędkości obrotowej w %.
8. Za pomocą / zmienić wartość prędkości obrotowej.
Maks. prędkość obrotowa i zakres ustawień są
zależne od parametrów charakterystycznych dla
urządzenia.
9. OK w celu potwierdzenia. Ustawiona wartość
zostaje zastosowana.
Dopasowanie mocy palnika do instalacji spalinowej
Aby dopasować moc palnika do długości przewodu
spalin instalacji, można ustawić współczynnik korekty.
01. Nacisnąć przycisk MODE.
02. Naciskać przycisk / , aż CONFI zacznie migać.
03. OK w celu potwierdzenia.
Z lewej strony na wyświetlaczu pojawia się „P”.
Prawa strona wyświetlacza miga.
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Dostosowanie wydajność tłoczenia pompy obiegowej do instalacji grzewczej
5686 506 PL
26
04. Za pomocą / ustawić „12”.
05. OK w celu potwierdzenia.
Z lewej strony na wyświetlaczu miga „1”.
06. Za pomocą / ustawić „3”.
07. OK w celu potwierdzenia.
Z prawej strony na wyświetlaczu miga ustawiony
współczynnik korekty.
08. Wymagany współczynnik korekty dla podłączonej
instalacji spalinowej znajduje się w poniższej
tabeli.
09. Za pomocą / zmienić współczynnik korekty.
10. OK w celu potwierdzenia. Ustawiona wartość
zostaje zastosowana.
Współczynnik korekty 0 1 2 3 4 5 6
System spalin Znamionowa
moc
cieplna (kW)
Maks. długość przewodu (m)
Eksploatacja z zasysaniem powietrza do
spalania z pomieszczenia technicznego
7 60 mm
19 0 1 8 15 — — —
26 0 4 10 15 — — —
35 3 10 17 25 — — —
Eksploatacja z zasysaniem powietrza do
spalania z zewnątrz 7 60/100 mm
współosiowo
19 0 1 5 9 13 17 20
26 0 2 5 9 13 16 20
35 2 8 14 20 — — —
Eksploatacja z zasysaniem powietrza do
spalania z pomieszczenia technicznego
7 80 mm
19 12 25 — — — — —
26 25 — — — — — —
35 25 — — — — — —
Eksploatacja z zasysaniem powietrza do
spalania z zewnątrz 7 80/125 mm
współosiowo
19 4 12 22 25 — — —
26 16 25 — — — — —
35 20 25 — — — — —
Dostosowanie ustawień palnika w przypadku wielowlotowej instalacji
spalinowej
W przypadku podłączania kilku kotłów Vitodens 100-W
do wspólnego systemu spalin:
Dla każdego podłączonego kotła grzewczego dostosować
ustawienia palnika do systemu spalin za pomocą
współczynnika korekty.
Warunki pracy instalacji:
■ Wspólny przewód spalin w szybie o 7 100 mm
■ Przewód łączący SP od kotła grzewczego do szybu
o 7 80/125 mm
■ Minimalny przekrój szybu
– kwadratowy 175 x 175 mm
– okrągły 7 195 mm
■ Wysokość kondygnacji min. 2,5 m
■ Maks. 6 kotłów grzewczych o takiej samej znamionowej
mocy cieplnej w instalacji spalinowej
01. Nacisnąć przycisk MODE.
02. Naciskać przycisk / aż CONFI zacznie migać.
03. OK w celu potwierdzenia.
Z lewej strony na wyświetlaczu pojawia się „P”.
Prawa strona wyświetlacza miga.
04. Za pomocą / ustawić „12”.
05. OK w celu potwierdzenia.
Z lewej strony na wyświetlaczu miga „1”.
06. Za pomocą / ustawić „4”.
07. OK w celu potwierdzenia.
Z prawej strony na wyświetlaczu miga „0”.
08. Wymagany współczynnik korekty warunków pracy
instalacji spalinowej znajduje się w poniższej
tabeli.
09. Za pomocą / ustawić współczynnik korekty.
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Dopasowanie mocy palnika do instalacji… (ciąg dalszy)
5686 506 PL
27
10. OK w celu potwierdzenia. Ustawiona wartość
zostaje zastosowana.
Jeden kocioł grzewczy na kondygnację
3 m
a
2,5 m
Rys. 20
Znamionowa moc cieplna 19 kW
Liczba kotłów grzewczych 2 3 4 5 6
Współczynnik korekty (wartość
nastawy)
Długość przewodu spalin a [m]
0
1 ≤25 ≤ 12
2 – > 12 ≤ 25 ≤ 17 ≤ 14 ≤ 13
3 – – > 17 ≤ 25 > 14 ≤ 19 > 13 ≤ 17
4 – – – > 19 ≤ 24 > 17 ≤ 20
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Dostosowanie ustawień palnika w przypadku… (ciąg dalszy)
5686 506 PL
28
Liczba kotłów grzewczych 2 3 4 5 6
Współczynnik korekty (wartość
nastawy)
Długość przewodu spalin a [m]
5 – – – > 24 ≤ 25 > 20 ≤ 23
6 – – – – > 23 ≤ 25
Znamionowa moc cieplna 26 kW
Liczba kotłów grzewczych 2 3 4 5 6
Współczynnik korekty (wartość
nastawy)
Długość przewodu spalin a [m]
0
1 ≤17
2 > 17 ≤ 25 ≤17
3 – > 17 ≤ 25 ≤17 ≤14 ≤13
4 – – > 17 ≤ 21 > 14 ≤ 17 > 13 ≤ 15
5 – – > 21 ≤ 25 > 17 ≤ 20 > 15 ≤ 17
6 – – – > 20 ≤ 22 > 17 ≤ 19
Znamionowa moc cieplna 35 kW
Liczba kotłów grzewczych 2 3 4 5 6
Współczynnik korekty (wartość
nastawy)
Długość przewodu spalin a [m]
0
1 ≤10
2 > 10 ≤ 25 ≤11
3 – > 11 ≤ 17
4 – > 17 ≤ 22 ≤ 14 ≤ 13
5 – > 22 ≤ 25 > 14 ≤ 17 > 13 ≤ 14 ≤ 13
6 – – > 17 ≤ 20 > 14 ≤ 16 > 13 ≤ 15
Wskazówka
Przez współczynnik korekty zmienia się zakres modulacji
kotła grzewczego.
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Dostosowanie ustawień palnika w przypadku… (ciąg dalszy)
5686 506 PL
29
2 kotły grzewcze na kondygnację
3 m
0,3 m
2,2 m
a
Rys. 21
Znamionowa moc cieplna 19 kW
Liczba kotłów grzewczych 2 4 6
Współczynnik korekty (wartość nastawy) Długość przewodu spalin a [m]
0
1 ≤15 ≤5 ≤5
2 – > 5 ≤ 12 > 5 ≤ 8
3 – > 12 ≤ 15 > 8 ≤ 12
4 – – > 12 ≤ 15
5 – – –
6 – – –
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Dostosowanie ustawień palnika w przypadku… (ciąg dalszy)
5686 506 PL
30
Znamionowa moc cieplna 26 kW
Liczba kotłów grzewczych 2 4 6
Współczynnik korekty (wartość nastawy) Długość przewodu spalin a [m]
0
1 ≤15
2 – ≤8 ≤6
3 – > 8 ≤ 13 > 6 ≤ 8
4 – > 13 ≤ 15 > 8 ≤ 10
5 – – > 10 ≤ 12
6 – – > 12 ≤ 14
Znamionowa moc cieplna 35 kW
Liczba kotłów grzewczych 2 4 6
Współczynnik korekty (wartość nastawy) Długość przewodu spalin a [m]
0
1 ≤9
2 > 9 ≤ 15 ≤6 ≤5
3 – > 6 ≤ 8 > 5 ≤ 6
4 – > 6 ≤ 11 > 6 ≤ 7
5 – > 11 ≤ 14 > 7 ≤ 8
6 – > 14 ≤ 15 > 8 ≤ 9
Wskazówka
Przez współczynnik korekty zmienia się zakres modulacji
kotła grzewczego.
Dostosowanie ustawień palnika w przypadku kilku kotłów grzewczych
połączonych wspólnym przewodem odprowadzania spalin (kaskada spalin)
Dla każdego podłączonego kotła grzewczego dostosować
ustawienia palnika do systemu spalin za pomocą
współczynnika korekty.
Warunki pracy instalacji:
■ Wspólny przewód zbiorczy spalin 7 100 mm
■ Maks. 4 kotłów grzewczych o takiej samej znamionowej
mocy cieplnej w instalacji spalinowej
01. Nacisnąć przycisk MODE.
02. Naciskać przycisk / aż CONFI zacznie migać.
03. OK w celu potwierdzenia.
Z lewej strony na wyświetlaczu pojawia się „P”.
Prawa strona wyświetlacza miga.
04. Za pomocą / ustawić „12”.
05. OK w celu potwierdzenia.
Z lewej strony na wyświetlaczu miga „1”.
06. Za pomocą / ustawić „4”.
07. OK w celu potwierdzenia.
Z prawej strony na wyświetlaczu miga „0”.
08. Wymagany współczynnik korekty warunków pracy
instalacji spalinowej znajduje się w poniższej
tabeli.
09. Za pomocą / ustawić współczynnik korekty.
10. OK w celu potwierdzenia. Ustawiona wartość
zostaje zastosowana.
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Dostosowanie ustawień palnika w przypadku… (ciąg dalszy)
5686 506 PL
31
a
Rys. 22
Znamionowa moc cieplna 19 kW
Liczba kotłów grzewczych 2 3 4
Współczynnik korekty (wartość nastawy) Długość przewodu spalin a [m]
0
1 ≤25 ≤ 8 ≤ 3
2 – > 8 ≤ 24 > 3 ≤ 11
3 – > 24 ≤ 25 > 11 ≤ 21
4 – – > 21 ≤ 25
5 – – –
6 – – –
Znamionowa moc cieplna 26 kW
Liczba kotłów grzewczych 2 3 4
Współczynnik korekty (wartość nastawy) Długość przewodu spalin a [m]
0
1 ≤17 ≤ 4
2 > 17 ≤ 25 > 4 ≤ 14 ≤ 5
3 – > 14 ≤ 25 > 5 ≤ 11
4 – – > 11 ≤ 16
5 – – > 16 ≤ 22
6 – – > 22 ≤ 25
Znamionowa moc cieplna 35 kW
Liczba kotłów grzewczych 2 3 4
Współczynnik korekty (wartość nastawy) Długość przewodu spalin a [m]
0
1 ≤ 9 ≤ 2
2 > 9 ≤ 25 > 2 ≤ 7 ≤ 2
3 – > 7 ≤ 14 > 2 ≤ 5
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Dostosowanie ustawień palnika w przypadku… (ciąg dalszy)
5686 506 PL
32
Liczba kotłów grzewczych 2 3 4
Współczynnik korekty (wartość nastawy) Długość przewodu spalin a [m]
4 – > 14 ≤ 19 > 5 ≤ 8
5 – > 19 ≤ 25 > 8 ≤ 12
6 – – > 12 ≤ 15
Wskazówka
Przez współczynnik korekty zmienia się zakres modulacji
kotła grzewczego.
Kontrola zawartości CO2
Wskazówka
Aby uniknąć zakłóceń w pracy i uszkodzeń, podczas
eksploatacji urządzenia stosować tylko czyste powietrze
do spalania.
A
Rys. 23
1. Podłączyć analizator spalin do otworu spalin A na
elemencie przyłączeniowym kotła.
2. Uruchomić kocioł grzewczy i sprawdzić szczelność
instalacji.
Niebezpieczeństwo
Ulatnianie się gazu grozi wybuchem.
Sprawdzić szczelność elementów, przez
które przepływa gaz.
3. W celu sprawdzenia zawartości CO2 można ręcznie
ustawić moc palnika.
1. Nacisnąć przycisk MODE.
2. Naciskać przycisk / aż pojawi się „SERV”.
3. OK w celu potwierdzenia.
Na wyświetlaczu pojawi się OFF. Tryb "Party"
nie jest aktywny.
4. Za pomocą / ustawić moc palnika:
Wskazanie na
wyświetlaczu
Moc palnika
OFF 0 %
_ 20 20 %
_ _ 40 40 %
_ _ _ 60 60 %
_ _ _ _ 80 80 %
_ _ _ _ _ 100 100 %
5. Potwierdzić wybrane ustawienie, naciskając OK.
Słupek na wykresie już nie miga.
4. Zmierzyć zawartość CO2 dla górnej znamionowej
mocy cieplnej (100%).
Zawartość CO2 musi mieścić się w zakresie od 7,0
do 10,5%.
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Dostosowanie ustawień palnika w przypadku… (ciąg dalszy)
5686 506 PL
33
5. Zmierzyć zawartość CO2 dla dolnej znamionowej
mocy cieplnej (20%).
Zawartość CO2 musi wynosić ok. 0,5 do 0,9%
poniżej wartości górnej mocy cieplnej.
6. ■ Jeśli zawartość CO2 mieści się w podanym
zakresie, patrz dalej punkt 8.
■ Jeśli zawartość CO2 nie mieści się w podanym
zakresie, sprawdzić szczelność systemu spaliny/
powietrze dolotowe, usunąć ewentualne nieszczelności.
Jeżeli jest to konieczne, wymienić uniwersalny
regulator gazu.
7. Ponownie zmierzyć zawartość CO2 dla górnej i dolnej
znamionowej mocy cieplnej.
8. Zakończyć tryb kontrolny:
1. Naciskać przyciski / do momentu, aż „SERV”
zacznie migać.
2. OK w celu potwierdzenia.
Ustawiana wartość miga.
3. Naciskać przycisk do momentu, aż OFF
zacznie migać.
4. OK w celu potwierdzenia.
Jeśli zgaśnie „SERV”, tryb kontrolny jest zakończony.
9. Wyłączyć kocioł grzewczy, zdjąć analizator spalin i
zamknąć otwór spalin A.
Demontaż palnika
C B
E D
A
F4x
Rys. 24
1. Wyłączyć napięcie zasilania.
2. Odciąć dopływ gazu.
3. Odłączyć przewody elektryczne od silnika wentylatora
A, uniwersalnego regulatora gazu B i elektrod
C.
4. Zdjąć z wentylatora przedłużacz Venturiego D.
5. Poluzować złącze śrubowe na rurze przyłączeniowej
gazu E.
6. Odkręcić 4 śruby F i wyjąć palnik.
! Uwaga
Aby uniknąć uszkodzeń,
Nie kłaść palnika na promienniku!
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Kontrola zawartości CO2 (ciąg dalszy)
5686 506 PL
34
Sprawdzić, czy uszczelka palnika A nie została
uszkodzona, w razie konieczności wymienić ją.
W przypadku uszkodzenia promiennika należy go
wymienić.
2x
E D C A
B
Rys. 25
1. Wymontować elektrodę B.
2. Odkręcić 2 śruby typu Torx i zdjąć pierścień termoizolacyjny
C.
3. Odkręcić 2 śruby typu Torx i zdjąć promiennik D
wraz z uszczelką E.
4. Założyć nowy promiennik D z nową uszczelką E
i zamocować.
Moment obrotowy śrub mocujących: 3,5 Nm
5. Zamontować pierścień termoizolacyjny C.
Moment obrotowy śrub mocujących: 3,5 Nm
6. Zamontować elektrodę B.
Moment obrotowy śrub mocujących: 4,5 Nm
Kontrola i ustawienie elektrody
1. Sprawdzić, czy elektroda nie jest zużyta lub zanieczyszczona.
2. Wyczyścić elektrodę przy pomocy małej szczotki
(nie używać szczotki drucianej) lub papieru ściernego.
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Kontrola uszczelki palnika i promiennika
5686 506 PL
35
8+2
4+0,5
Rys. 26
3. Sprawdzić odstępy. Gdy odstępy są niewłaściwe
lub elektroda jest uszkodzona, wymienić elektrodę
z uszczelką i wyregulować. Dokręcić śruby mocujące
elektrodę z zachowaniem momentu obrotowego
4,5 Nm.
Czyszczenie powierzchni grzewczych
! Uwaga
Rysy na powierzchni wymiennika ciepła stykającej
się ze spalinami mogą prowadzić do powstania
uszkodzeń wskutek korozji.
Nie szczotkować powierzchni grzewczych.
! Uwaga
Szczotkowanie może spowodować trwałe zanieczyszczenie
szczelin wężownicy przez znajdujące
się na powierzchni osady.
Nie szczotkować powierzchni grzewczych.
Wskazówka
Przebarwienia powierzchni wymiennika ciepła stanowią
zwykłe ślady użytkowania. Nie mają one wpływu
na działanie i trwałość wymiennika ciepła.
Użycie chemicznych środków czyszczących nie jest
konieczne.
A
Rys. 27
1. Usunąć pozostałości produktów spalania z
powierzchni grzewczej A wymiennika ciepła.
2. Dokładnie spłukać powierzchnię grzewczą A
wodą.
3. Sprawdzić odpływ kondensatu i wyczyścić syfon.
Patrz następny rozdział.
4. Jeszcze raz dokładnie spłukać powierzchnię
grzewczą wodą. W ten sposób syfon również
wypełnia się wodą.
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Kontrola i ustawienie elektrody (ciąg dalszy)
5686 506 PL
36
B
A
Rys. 28
1. Wyjąć syfon A z przyłącza odpływu, podnosząc
go do góry.
2. Odłączyć wąż kondensatu B od syfonu A.
3. Wyczyścić syfon A.
4. Ponownie podłączyć przewód dopływowy B.
5. Ponownie podłączyć syfon A do przyłącza
odpływu.
6. Napełnić syfon A wodą. Wlać ok. 0,3 l wody do
komory spalania.
7. Sprawdzić swobodny odpływ kondensatu i szczelność
przyłączy.
Montaż palnika
F E
B C
D
A4x
Rys. 29
1. Włożyć palnik i na krzyż dokręcić 4 śruby A.
Moment dokręcania 8,5 Nm
2. Włożyć nową uszczelkę i przykręcić złączkę rury
przyłączeniowej gazu B.
3. Nałożyć na wentylator przedłużacz Venturiego C.
4. Podłączyć przewody elektryczne silnika wentylatora
D, uniwersalnego regulatora gazu E i
modułu zapłonowego F.
5. Przywrócić dopływ gazu i włączyć napięcie zasilania.
Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
Kontrola odpływu kondensatu i czyszczenie syfonu
5686 506 PL
37
6. Sprawdzić szczelność przyłączy po stronie gazu.
Niebezpieczeństwo
Ulatnianie się gazu grozi wybuchem.
Sprawdzić szczelność złącza śrubowego.
! Uwaga
Stosowanie aerozolu do wykrywania nieszczelności
może doprowadzić do zakłóceń
funkcjonowania.
Aerozol do wykrywania nieszczelności nie
może mieć kontaktu z zestykami elektrycznymi
ani zamknąć otworu membrany przy
zaworze gazu.
Kontrola przeponowego ciśnieniowego naczynia zbiorczego i ciśnienia w
instalacji
Kontrolę przeprowadzać, gdy instalacja jest zimna.
1. Opróżniać instalację, aż na manometrze pokaże
się „0”.
Można też zamknąć zawór kołpakowy w przeponowym
naczyniu zbiorczym i obniżać ciśnienie do
chwili, aż manometr pokaże „0”.
2. Jeżeli ciśnienie wstępne w przeponowym naczyniu
wzbiorczym jest niższe od statycznego ciśnienia w
instalacji, uzupełnić azot w takiej ilości, aby ciśnienie
wstępne było wyższe o 0,1 do 0

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl